De liberaal-joodse thuishaven voor Zuid-Nederland.

20 februari 2019 | 15 Adar I 5779

ANBI

ANBI

De Belastingdienst kent in Nederland de status van zgn. Algemeen Nut Beogende Instellingen, kortweg ANBI, voor die organisaties die op levensbeschouwelijk en cultureel terrein actief zijn. Uiteraard zijn hier veel voorwaarden aan verbonden. Bijdragen aan een ANBI kunnen in sommige gevallen als aftrekpost worden opgenomen bij de belastingaangifte. Op www.belastingdienst.nl is daarover veel te vinden.

Op deze pagina's treft u de gegevens van onze gemeente aan betreffende de ANBI-status. Hiermee krijgt men algemeen toegang tot de grondslagen van onze gemeente en tot de financiën over het afgelopen belastingjaar, zodat iedereen kan zien hoe is omgegaan met middelen die mede door het Nederlandse belastingsysteem hiervoor ter beschikking zijn gekomen.

 Liberaal Joodse Gemeente Brabant staat ingeschreven onder KvK-nummer 50040022 het RSIN nummer is 809829915.

De in 1981 opgerichte Liberaal Joodse Gemeente Brabant stelt zich ten doel om het praktiseren van liberaal jodendom volgens de beginselen van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom in Zuid Nederland mogelijk te maken en te bestendigen. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het houden van erediensten op de Sjabbat, joodse feest- en gedenkdagen, het verzorgen van jeugdonderwijs en leerbijeenkomsten voor volwassenen en het verlenen van pastorale  hulp.

De gemeente is gehuisvest in de uit 1874 daterende, gerestaureerde synagoge in Tilburg.

Baten & Lasten 2017

 
Baten                   Lasten  
contributies 21.867   rabbinaat, chazzanoet & onderwijs 9.802
giften 1.500   diensten & feestdagen 3.259
overige opbrengsten 1.170   water, gas & elektra 4.566
      overige huisvesting 5.701
tekort 1.827   Liberaal Verbond 2.300
      overige lasten 706
         
       26.364          26.364

Balans 2017

 
  2016 2017     2016 2017
Banksaldi   84.092   83.826   Nog te betalen / vooruit ontvangen   2.019
        Van 't Land Fonds 2.491 2.491
        Reservering onderhoud 44.653 49.583
        Reservering CV ketel 5.000  
Nog te ontvangen   388   Eigen vermogen 31.948 30.121
             
       84.092      84.214          84.092      84.214

 

Drie opmerkingen over de balans en baten en lasten:

  • In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de jaarcijfers niet meer gebaseerd op alleen de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven in het jaar, maar is tevens gekeken naar welke kosten van 2017 nog dienen te worden betaald en welke inkomsten nog ontvangen moeten worden.
  • vorig jaar is de CV ketel vernieuwd voor een bedrag van € 5.700. De daartoe gevormde reserve in verleden jaren is daarvoor gebruikt.
  • in 20L7 is het restant subsidie van bijna € 5.000 van Maror voor de sluis rechtstreeks ten gunste van de reserve onderhoud geboekt.

 

Contactgegevens

Het bestuur bestaat uit vijf personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee leden. Het secretariaat van de LJG Brabant is te bereiken via het emailadres secretaris@ljgbrabant.nl

Het postadres is Willem II straat 20, 5038 BG Tilburg.

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28